Våra tjänster

En nyanlagd rabatt längs ett staket i sten.
Stensättning

Stensättning

Stensättning är den skandinaviska forntidens vanligaste typ av gravöverbyggnad. Den förekommer från yngre bronsåldern till yngre järnåldern och består av packad sten i några få lager, oftast cirkelrund till formen.

En stenmur i en trädgård

Murar

När det kommer till byggnation av en stenmur så är det bara fantasin som sätter gränser, det finns en uppsjö av olika formationer att bygga dessa på. Allt från en enkel rak mur till höga murar, dubbla murrader för snygga grusgångar eller planteringar, rinnande vatten, ljuskällor m.m, som sagt så är det endast fantasin som sätter stopp.

Rivning av badrum

Vatten & avlopp

Vatten och avlopp förkortat VA, är vattenförsörjning av dricksvatten och hanteringen av avloppsvatten. Både vattenförsörjning och avloppshantering använder sig av rörsystem och kräver reningsanläggningar.

Betongplattos

Betongplattor

Platta på mark är en relativt enkel grundläggning med en betongkonstruktion direkt på mark utan underliggande utrymme. Platta på mark är en mycket vanlig konstruktion i varmare klimat där det inte finns risk för tjälhävning och där termiter förekommer som kan angripa bjälklag av trä.

Grundisolering

Grundisolering

Grundisolering För att inte fukten ska tränga in mot husgrunden finns det olika sätt att skydda den på. Antingen använder man en så kallad Platonmatta, vilken gör att väggen kan luftas och att inträngande fukt då torkar ut eller ett annat alternativ är dränerande isoleringsskivor som finns av olika fabrikat. Vi använder isodränskivor.

Grönområden

Grönområden

Grönområde är ett allmänt begrepp för alla typer av mark i bebyggelse som inte täcks av byggnader eller hård beläggning. Till grönområde kan räknas naturområden, underhållna parker, impedimentytor, planteringar eller klippta gräsmattor.

Biomoduler för markbädd i ett enskilt avlopp

Dränering

Vid dränering gräver man ned dräneringsrör för effektivare avrinning. Dräneringsrör skiljer sig från avloppsrör genom att dräneringsrören är perforerade med små hål och är inte täta. Till de äldre dräneringarna användes antingen tegelrör eller betongrör med öppna skarvar.

Granitkantsten

Kantsten

Kantsten är en huggen sten av granit eller annan bergart som används för att avgränsa olika ytor. Kantstenen kan till exempel avgränsa en gata eller vägbana från trottoarer och refuger, eller gräsmattan från en väg.

VVS-ledningar för vatten i badrum inomhus

Enskilt avlopp

Ungefär 10 procent av Sveriges hushåll har enskilda avlopp som klassas som utdömda. Vad som menas med ett enskilt avlopp är avloppsanläggningar som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet som t.ex. tvåkammarbrunn.

Minireningsverk

Minireningsverk

Förenklat kan man säga att de flesta minireningsverk fungerar som stora avloppsreningsverk men i mindre skala. Det finns också paketreningsverk med passiva filter. Ett gemensamt drag är att de är förtillverkade kompakta anläggningar.