Med kvalitet i fokus

Kvalitetsplan

Hos oss på Gävleborg Mark och Bygg AB strävar vi alltid efter att leverera arbeten som upprätthåller en hög kvalitet. Därför har vi en kvalitetsplan som säkerställer att alla våra projekt genomförs med noggrannhet och precision.

Vår kvalitetsplan

Fullständig dokumentation samt kompetent, utbildad och erfaren personal är en förutsättning och självklarhet i vår verksamhet.

Vårt mål är att alltid leverera bästa tänkbara tjänster och produkter.

Med detta som bakgrund ställer vi krav på att alla som uppehåller sig på våra arbetsplatser ska följa dessa regler och policys.

Vi vill skapa entreprenader där kunden på alla sätt är nöjd och väl införstådd med att allt arbete är utfört på korrekt sätt. Det är framför allt genom vårt engagemang och vår kompetenta personal som vi skapar förutsättningar för en problemfri entreprenad. Denna plan gäller i all vår verksamhet och kan kompletteras med arbetsplatsspecifika regler, egenkontrollplaner, dokument för avvikelsehantering, riskanalys m.m. Implementerat enligt likvärdigt ISO 9001 och ISO14001.

Vi är certifierade enligt ISOCERT

Kvalitetsmål

GMB:s mål är 100% nöjda kunder. Vi strävar och arbetar efter att utföra ett felfritt arbete från början och genom hela entreprenaden fram till och med slutavlämning med ”Nollfel”.

Detta uppnår GMB genom att:

 • Hålla en god och öppen dialog med alla inblandade i projekten, från såväl kund/beställare till inhyrd personal/underentreprenör och egen personal.
 • Göra ett felfritt arbete från början och genom hela entreprenaden genom att säkerställa att de produkter som används och tjänster som utförs uppnår fastställd och överenskommen standard och miljökrav.
 • Aktivt verka för att samtliga anställda är väl medvetna och utbildade på vilka mål och krav som ställs på arbetsresultat, miljö och kvalité.
 • Alla anställda inom GMB agerar som företagets/beställarens ansikte utåt och agerar på ett ansvarsfullt och förtroendeingivande sätt. Kunden ska känna sig trygg med GMB och gärna vända sig till någon av vår personal om de har frågor.
 • Arbetet drivs så att vi alltid levererar avtalad entreprenad, produkt eller tjänst inom överenskommen tidsplan.
 • Arbete grundas på systematiskt arbetsmiljöarbete, egenkontroller och dokumentation.
Ansvar och riktlinjer

Ansvaret för GMB:s kvalitetsarbete ligger hos företagsledning på Gävleborg Mark & Bygg AB. De anställdas intresse och ansvar för kvalitet ska stimuleras genom information, utbildning, uppföljning och erfarenhetsåterföring.

Personal

Engagerade och utbildade medarbetare är avgörande i GMB:s kvalitetssystem.

GMB ställer krav på att alla ska:

 • Förstå sin roll och uppgift, kunna läsa ritningar och ha god grundkunskap om AMA/MER.
 • Agera som GMB:s och beställarens ansikte utåt.
 • Ta eget ansvar i alla lägen och vara noggrann i utförande av arbetsmomenten.
 • Inneha de nödvändiga befogenheter, intyg och utbildningar som krävs för projektets/entreprenadens utförande.
 • Kontinuerligt tillsammans med företagets arbetsledning utveckla sin egen kompetens och ansvarsområde.
Planering

Noggrann planering genom kalkylgenomgång och produktionstidsplan skall alltid upprättas innan arbetets påbörjan så att noggrann framförhållning kan hållas avseende framdrift och materialbeställning m.m.

Inköp och underleverantörer

Val av leverantörer och underentreprenörer baseras på en bedömning av deras förmåga att uppfylla våra och projektets kvalitetskrav. Denna bedömning gör vi utifrån historiska kontakter, personlig kännedom och erfarenhet från tidigare samarbete.

De dokument som skapas vid inköp/beställning skall klart definiera vad inköpet består av.

Vid leveransmottagande/kontroll ska material/produkter synas för att upptäcka brister i kvalitet och materialval redan vid leveransskedet.

Kontroll

Egenkontroller av olika slag används för att säkerställa att full överensstämmelse med kundens/beställarens specificerade krav på arbetets utförande och materialets/produktens beskaffenhet.

Egenkontroller och riskanalyser används också för kontroll av alla förekommande arbetsmoment, mobila arbetsmaskiner och annan teknisk utrustning i projekt.

Avvikelse

Avvikelse skall analyseras och riskbedömas samt dokumenteras. Vid eventuella avvikelser skall korrigerande åtgärder vidtas och dokumenteras. I arbetet med avvikelser använder vi oss av avvikelserapporter, riskanalyser och SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete).

Dokumentation

Dokumentation görs i samtliga projekt enligt specificerade krav från beställaren och företagets egna krav på dokumentation för att enkelt påvisa att arbetet utförts på korrekt sätt.

Dokumentation sker genom digital dagbok, alternativt i vissa fall analogt, fotodokumentation och andra erforderliga intyg/dokument.

Beställaren får egen inloggning, alternativt via mail och kan när som helst granska pågående arbete och följa projektets fortlöpande via digitala dagboksblad.

Aktiviteter för att höja kvalitén i efterfrågade arbeten

Exempel:

 • Utbilda fortlöpande inom de områden som berörs
 • Hantera digital dagbok
 • Projektanpassade egenkontroller
 • Fotografera och dokumentera dagligen
 • Information om projektet till alla berörda parter genom morgon/veckomöten, avslutande veckomöten
 • Använda väl anpassade miljökravmaskiner och utrustning till projekten
 • Informera alla anställda om AMA/MER, MF och dess betydelse
 • Informera boende/närboende om säkerhet och framdrift på arbetsplatsen
 • Nöjdintyg från beställare
 • Källsortering både på Arbetsplatsen och kontoret

Gävleborg Mark och Bygg AB

Vi hjälper er med allt från gräsmattor, vägar, murar, plattläggningar, mindre snickerier, dräneringar till husgrunder. Alla våra anställda på GMB innehar giltigt ID06 och vi är ISODRÄN-Certifierade.

Om företaget

Om oss

Våra tjänster

Kvalitetsplan

Kontakt

Önskar du komma i kontakt med oss direkt?

Experter på mark & anläggning Gävleborg Mark och Bygg AB